PRE-REGISTRATION

BUS & TRUCK ’19 งานแสดงเทคโนโลยีรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษครั้งที่ 16 เปิดโอกาสให้คุณลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ ไม่ว่าจะแบบเดี่ยวหรือแบบหมู่คณะ เพื่อรับความสะดวกสบายในการเข้าชมงาน ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2562 ณ EH106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค พร้อมรับฟรีของสมนาคุณพิเศษ